Generalforsamling i Filmex

Indkaldelse til Filmex ordinære generalforsamling onsdag 31. maj 2017
Kl. 13.00. Tagensvej 85, 2200 København N

Dagsorden

1.
Valg af dirigent

2.  
Bestyrelsens årsberetning og beretning om udøvelsen af tilsynet med Filmex

3.   
Godkendelse af regnskab for 2016

4.   
Godkendelse af gennemsigtighedsrapport for 2016jf. § 6, stk 5, nr 11, i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

5.   
Godkendelse af redegørelse for individuelle erklæringer om interessekonflikter, jf. §§ 9, stk. 3, § 8, stk. 3 i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

6.   
Godkendelse af politikker, jf. § 6, stk 5, nr 1 - 11, i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret:

  • a) den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere,
  • b) den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler,
  • c) den generelle politik for fradrag i rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsvederlag,
  • d) anvendelse af ufordelbare midler,
  • e) den generelle investeringspolitik for rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsvederlag,
  • f) risikostyringspolitik,
  • g) godkendelse af erhvervelse, salg og belåning af fast ejendom,
  • h) godkendelse af fusioner og alliancer, oprettelse af datterselskaber og erhvervelse af andre enheder eller aktier eller rettigheder i andre enheder,
  • i) godkendelse af optagelse af lån, ydelse af lån eller sikkerhedsstillelse for lån

7.   
Behandling af eventuelle indkomne forslag

8.  
Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.  
Valg af revisorer
jf. § 6, stk 5, nr 10, i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret : Det indstilles at revisionsfirmaet Beierholm genvælges som revisorer.

10.   
Eventuelt

Medlemmer af DSF, DAF og DMF har møde- og taleret på generalforsamlingen, men ikke stemmeret. Det samme gælder individuelle rettighedshavere inden for Filmex’ forvaltningsområde, der ikke er repræsenteret af en af de tre organisationer.