Det Københavnske Teatersamarbejde

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere, der ansættes af et teater, som hører under Det Københavnske Teatersamarbejde.

Det Københavnske Teatersamarbejde omfatter følgende teatre: 

  • Betty Nansen Teatret 
  • Folketeatret 
  • Nørrebro Teater 
  • Østre Gasværk Teater 
  • Republique 

Ved ansættelse skal der udfærdiges en kontrakt, der er i overensstemmelse med den af parterne udarbejdede minimumskontrakt (bilag 2).

Minimumskontrakten har til formål at sikre, at samtlige elementer i minimumskontrakten indgår i enhver kontrakt, som de omfattede teatre indgår med skuespillere, dansere og operasangere. Teatret kan opsætte kontrakten på anden måde, herunder på eget brevpapir og i anden rækkefølge, så længe samtlige elementer i minimumskontrakten indgår. Herudover kan kontrakten tilføjes yderligere bestemmelser, der er relevante for den konkrete ansættelse.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør skalatrin 27 i det statslige lønsystem.

Normalt indplaceres den ansatte på et løntrin mellem 27 og 50. Dog kan ikke-uddannede – indtil de har optjent 1 års anciennitet - aflønnes med minimum skalatrin 2.

Se beløb nedenfor.

For beløb på andre skalatrin se under VI på lønkortet her

Tillæg i henhold til overenskomstens § 11 (personlige tillæg) og bilag 4 (tillæg for opgaven som kaptajn):
Hver portion udgør pr. måned et beløb på 1/12 af et årligt grundbeløb, som pr. 1. april 2019 udgør 25.495,41 kr. 

Tillæg i henhold til overenskomsten § 27, stk. 2 og bilag 4 (tillæg for dansers omrokerings- og udfyldningsopgaver):
Beløbet udgør pr. 1. april 2019 742,08 kr. pr. måned.

Tillæg er pensionsgivende, og pensionen er på 15 %.

Såfremt Folketeatret ansætter dig til turné, findes der et særligt kapitel herom i overenskomsten.

Skuespillere

Skalatrin Månedsløn pr. april 2019
2 18.046,33
27 26.752,83
47 37.363,33

Dansere ansættes i henhold til anciennitet efter minimumskalatrin 27-33.

Dansere

Skalatrin Månedsløn pr. april 2019
27 26.752,83
29 27.469,83
31 28.207,67
33 28.966,25

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til DSF v/Magnus Homann Poulsen.

Dansk Skuespillerforbund har indgået aftale med teatrene om regler for brug af statister m.v.