Efteruddannelse for professionelle skuespillere, dansere, sangere og musicalperformere
DSF Studios kurser er for DSF-medlemmer, rettighedshavere i Filmex og for andre der arbejder professionelt inden for ovennævnte faggrupper, eller som kan opfylde mindst et af forbundets medlemskriterier, læs mere her

Covid-19:
Det er ikke længere et krav fra myndighedernes side, at vi foretager stikprøvekontrol i forhold til coronapas. Vi vil dog sætte stor pris på, at du som bruger af vores lokaler – af hensyn til alle øvrige medlemmer og medarbejdere i sekretariatet – alligevel vil sørge for at have et gyldigt coronapas ved ankomst til DSF Studio.

Praksis udvikling for moderne dansere og koreografer

Dato:
31. januar (afsluttende datoen for forløbet)
Tidspunkt:
Kl. 17-20
Sted:
DSF Studio, Tagensvej 85, 2200 Købehavn N
Antal deltagere:
10
Tilmeldingsfrist:
løbende
Pris:
200 kr./andre 600 kr./drop in pr. gang 75 kr./andre 125 kr.
Praksis udvikling for moderne dansere og koreografer

4 sessioner for professionelt udøvende dansere og koreografer til at udveksle kunstneriske praksisser med hinanden og give/få opmærksomhed og tid til afprøvning, eksperimentere, konstruktiv feedback og dialog i et faciliteret rum. Som kursusdeltager vælger du selv fra gang til gang din rolle (guide & deltager eller blot deltager), som er meningsfuld i forhold til din praksis på det gældende tidspunkt.

Kurset har til formål at skabe udvidet kendskab og inspiration til igangværende processer og produktioner blandt fagfæller, øge sparring, skabe udviklingsmuligheder og nye samarbejder og relationer på tværs af moderne dansestilarter (eksempelvis release-teknik, improvisationsmetoder og fusionerede genrer). Dette er et kontinuerligt praksisfællesskab med enkle rammer for udvikling af koreografiske koncepter og bevægelses/danse-materiale.

Kursets struktur:

  1. Introduktion. Deltagere fortæller kort om sig selv og deres nuværende praksis-interesser.
  2. Valg af praksis. Hver enkelt kunstner kan byde ind med en aktivitet / undersøgelse / øvelse / koreografisk materiale / metoder samt et forslag til tidsramme ca. 15-45 min.
  3. Dagens program. Facilitator strukturerer aktiviteterne samt en fælles opvarmning.
  4. Deltagelse & Guidance. Kursusdeltagerne skiftes herefter til at guide og deltage i 3-5 forskellige praksisser. Med respekt for den guidende kunstners proces boostes deltagernes praksisser med varierende feedback- og udviklingsmetoder.
  5. Afrunding. Vi afrunder med en kort opsummering & cool down.

Julie Schmidt Andreasen er uddannet som koreograf og danser fra London Contemporary Dance School med Bachelor of Arts in Contemporary Dance with First Class Honours. Hendes koreografiske værker vises på museer, danseteatre, land-art festivaler og i offentlige rum. Julie brænder for at fremme samhørighed mellem mennesker gennem bevægelse. Dette kursus udspringer af månedlige laboratorier over en årrække, hvor Julie har samlet koreografer og moderne dansere omkring vidensdeling, fagligt fællesskab og sparring. 27 koreografer og dansere har siden 2015 deltaget i Praksisudvikling på Dansekapellet, Dansk Skuespillerforbund og Dansehallerne. Konceptet er blandt andet inspireret af mentoring og udviklingsforløb på Clarence Mews (UK).

Drop in pris pr. gang 50 kr. / andre 125 kr.

PRACTICE DEVELOPMENT FOR CONTEMPORARY DANCERS AND CHOREOGRAPHERS

Dates: Mondays: 13th of September, 4th of October, 1st of November, 6th of December
Time: 5-8 pm
Place: DSF Studio, Tagensvej 85, 2200 Kbh N
Number of participants: 5-10
Sign up latest by: 1st of August
Price: 200 DKK

During 4 sessions professional dancers and choreographers can exchange artistic practices with attention to and time for trials, experimentation, constructive feedback and dialogue in a facilitated room. As a participant you can choose your role from time to time (as a guide & participant or only participant), according to your current practice and what is meaningful to you in that moment.

The course aims to give insight and inspiration to current processes and productions amongst fellow artists, stimulate exchange, strengthen potentials and new partnerships/collaborations and relations across various contemporary dance styles (for example release-based techniques, improvisation methods and fusions). This is a continuous practice group with simple frames for growing choreographic concepts and movement/dance material.

The course structure:
1. Introduction. The participants shortly introduce themselves and their current practice-interests.
2. Choosing practice. Each artist can suggest an activity / research / exercise / choreographic material / methods and an estimated time 15-45 minutes.
3. Program of the day. The facilitator structures the activities and leads a shared warm-up.
4. Participation & Guidance. The participants alternate guiding and participating in 3-5 different practices. With respect to the guiding artists process, the practices will be boosted by participation and varied feedback and development methods.
5. Round up. We finish with a short sum-up and cool down together.

Julie is educated in choreography and dance from London Contemporary Dance School with a Bachelor of Arts in Contemporary Dance with First Class Honors. Her choreographic works are shown at museums, dance theaters, land-arts festivals and in public spaces. The course derives from several years of monthly laboratories, where Julie has gathered choreographers and contemporary dancers around knowledge-sharing, artistic support and exchange. 27 participants have been taking part in Practice Development since 2015 in Dansekapellet, Dansk Skuespillerforbund and Dansehallerne. The concept is inspired by artistic mentoring and development programs at Clarence Mews (UK).

Drop in price/one day: 50 kr./others 125 kr.