DSF Studio - Efteruddannelseskurser for professionelle skuespillere, dansere, sangere og musicalperformere.

På vores kurser kan du møde nogle af de bedste danske og internationale undervisere. Vi tilstræber at tiltrække kapaciteter både inden for de mere traditionelle discipliner og nye kunstneriske arbejdsmetoder.

Vi tilbyder både fagopdelte kurser og kurser på tværs af de forskellige faggrupper. I nogle tilfælde er kurserne niveauopdelt for at give deltagerne det størst mulige udbytte af undervisningen.

DSF Studios kurser er for DSF-medlemmer, rettighedshavere i Filmex og for andre der arbejder professionelt inden for ovennævnte faggrupper, eller som kan opfylde mindst et af forbundets medlemskriterier, læs mere her

Transporttilskud: Bor du i en anden landsdel, og deltager i et af vores kurser af flere dages varighed, tilbyder forbundet at refundere omkostninger til transport og logi. Der kan inden for en periode på 1 år søges om max 2.000 kr. i alt (standard bus-/togbillet og prisvenligt logi).  Der ydes ikke støtte til internatkurser/kurser der inkl. logi.

Gyldig kvittering skal kunne forevises. Tilbuddet gælder ikke audition, arrangementer og den kontinuerlige Åben Studio undervisning.
NB: Vær opmærksom på, at transporttilskud skal søges før kurset starter. Send en mail til Karin Iwersen

Obs. Der kan ikke søges støtte fra Gramexfonden til DSF-kurser eller kurser, hvor DSF samarbejder med en ekstern arrangør.

Praksis udvikling for moderne dansere og koreografer

Dato:
Mandage: 13. sep., 4. okt., 1. nov., 6. dec.
Tidspunkt:
Kl. 17-20
Sted:
DSF Studio, Tagensvej 85, 2200 Købehavn N
Antal deltagere:
10
Tilmeldingsfrist:
løbende
Pris:
200 kr./andre 600 kr./drop in pr. gang 75 kr./andre 125 kr.
Praksis udvikling for moderne dansere og koreografer

4 sessioner for professionelt udøvende dansere og koreografer til at udveksle kunstneriske praksisser med hinanden og give/få opmærksomhed og tid til afprøvning, eksperimentere, konstruktiv feedback og dialog i et faciliteret rum. Som kursusdeltager vælger du selv fra gang til gang din rolle (guide & deltager eller blot deltager), som er meningsfuld i forhold til din praksis på det gældende tidspunkt.

Kurset har til formål at skabe udvidet kendskab og inspiration til igangværende processer og produktioner blandt fagfæller, øge sparring, skabe udviklingsmuligheder og nye samarbejder og relationer på tværs af moderne dansestilarter (eksempelvis release-teknik, improvisationsmetoder og fusionerede genrer). Dette er et kontinuerligt praksisfællesskab med enkle rammer for udvikling af koreografiske koncepter og bevægelses/danse-materiale.

Kursets struktur:

  1. Introduktion. Deltagere fortæller kort om sig selv og deres nuværende praksis-interesser.
  2. Valg af praksis. Hver enkelt kunstner kan byde ind med en aktivitet / undersøgelse / øvelse / koreografisk materiale / metoder samt et forslag til tidsramme ca. 15-45 min.
  3. Dagens program. Facilitator strukturerer aktiviteterne samt en fælles opvarmning.
  4. Deltagelse & Guidance. Kursusdeltagerne skiftes herefter til at guide og deltage i 3-5 forskellige praksisser. Med respekt for den guidende kunstners proces boostes deltagernes praksisser med varierende feedback- og udviklingsmetoder.
  5. Afrunding. Vi afrunder med en kort opsummering & cool down.

Julie Schmidt Andreasen er uddannet som koreograf og danser fra London Contemporary Dance School med Bachelor of Arts in Contemporary Dance with First Class Honours. Hendes koreografiske værker vises på museer, danseteatre, land-art festivaler og i offentlige rum. Julie brænder for at fremme samhørighed mellem mennesker gennem bevægelse. Dette kursus udspringer af månedlige laboratorier over en årrække, hvor Julie har samlet koreografer og moderne dansere omkring vidensdeling, fagligt fællesskab og sparring. 27 koreografer og dansere har siden 2015 deltaget i Praksisudvikling på Dansekapellet, Dansk Skuespillerforbund og Dansehallerne. Konceptet er blandt andet inspireret af mentoring og udviklingsforløb på Clarence Mews (UK).

Drop in pris pr. gang 50 kr. / andre 125 kr.

PRACTICE DEVELOPMENT FOR CONTEMPORARY DANCERS AND CHOREOGRAPHERS

Dates: Mondays: 13th of September, 4th of October, 1st of November, 6th of December
Time: 5-8 pm
Place: DSF Studio, Tagensvej 85, 2200 Kbh N
Number of participants: 5-10
Sign up latest by: 1st of August
Price: 200 DKK

During 4 sessions professional dancers and choreographers can exchange artistic practices with attention to and time for trials, experimentation, constructive feedback and dialogue in a facilitated room. As a participant you can choose your role from time to time (as a guide & participant or only participant), according to your current practice and what is meaningful to you in that moment.

The course aims to give insight and inspiration to current processes and productions amongst fellow artists, stimulate exchange, strengthen potentials and new partnerships/collaborations and relations across various contemporary dance styles (for example release-based techniques, improvisation methods and fusions). This is a continuous practice group with simple frames for growing choreographic concepts and movement/dance material.

The course structure:
1. Introduction. The participants shortly introduce themselves and their current practice-interests.
2. Choosing practice. Each artist can suggest an activity / research / exercise / choreographic material / methods and an estimated time 15-45 minutes.
3. Program of the day. The facilitator structures the activities and leads a shared warm-up.
4. Participation & Guidance. The participants alternate guiding and participating in 3-5 different practices. With respect to the guiding artists process, the practices will be boosted by participation and varied feedback and development methods.
5. Round up. We finish with a short sum-up and cool down together.

Julie is educated in choreography and dance from London Contemporary Dance School with a Bachelor of Arts in Contemporary Dance with First Class Honors. Her choreographic works are shown at museums, dance theaters, land-arts festivals and in public spaces. The course derives from several years of monthly laboratories, where Julie has gathered choreographers and contemporary dancers around knowledge-sharing, artistic support and exchange. 27 participants have been taking part in Practice Development since 2015 in Dansekapellet, Dansk Skuespillerforbund and Dansehallerne. The concept is inspired by artistic mentoring and development programs at Clarence Mews (UK).

Drop in price/one day: 50 kr./others 125 kr.