Høringssvar udkast til lov om Statens Kunstfond


Kulturministeriet
skf@kum.dk

København den 7. november 2012

 

Høringssvar udkast til lov om Statens Kunstfond

Indledningsvist skal det bemærkes, at Dansk Skuespillerforbund finder det positivt, at man har forsøgt at gennemføre et mere gennemskueligt system, hvor det skulle være nemmere for den enkelte kunstner at navigere. Det er også positivt, at den generelle struktur med såvel legat- som projektudvalg bibeholdes. Endelig er det positivt, at armslængdeprincippet, i en hvis udstrækning, opretholdes.

Imidlertid er det Dansk Skuespillerforbunds holdning, at lovforslaget bærer præg af, der udestår noget analysearbejde med henblik på, at komme helt til bunds med, hvor det er, det eksisterende system ikke har fungeret tilstrækkeligt godt.

Det er særdeles uheldigt, at der etableres en ny kunststøttestruktur uden, at der har været foretaget en dybdegående analyse af, hvordan de hidtidige fagudvalg har fungeret og ageret samt en analyse af, hvilken indflydelse det administrative led har haft på arbejdet og på de konkrete kunstfaglige beslutningsprocesser.

Det er en holdning Dansk Skuespillerforbund også gav udtryk for i forbindelse med høringen vedrørende Kunststøtteudvalgets rapport om det danske kunststøttesystem i efteråret 2011. Det var, og er, meget uheldigt, at de respektive brugergrupper og fagudvalg ikke har været inddraget mere i den konkrete udformning af lovforslaget.

Dette indebærer, at der i lovforslaget er nogle uhensigtsmæssigheder, som det er nødvendigt at arbejde videre med inden lovforslaget finder sin rette form.

Kapitel 3 – bestyrelse
Det forudsættes, at bestyrelsens arbejde bl.a. skal bestå i, at sikre koordination mellem udvalgene og foretage prioriteringer i forbindelse med tværgående eller kunstneriske indsatsområder. Dette er en meget uklar formulering, som ikke i tilstrækkeligt omfang gør det klart, hvad bestyrelsens arbejdsopgaver egentlig er. Der er således stort behov for, at bestyrelsens arbejdsfelt og kompetencer præciseres, så der ikke kan herske tvivl om bestyrelsens mandat.

Det forudsættes, at bestyrelsen skal sikre åbenhed og gennemskuelighed i Statens Kunstfonds arbejde, hvilket umiddelbart set er hensigtsmæssigt. Men det præciseres i lovforslagets bemærkninger, at ” fonden fremover, ud over som hidtil at offentliggøre navnene på modtagere af kunststøtte, også offentliggør navne på alle ansøgere til kunststøtten.”Dette er stærkt problematisk, i det tillid og fortrolighed mellem ansøger og udvalg er essentielt for udvalgenes arbejde. En offentliggørelse af hvem der har modtaget afslag fra de forskellige udvalg vil medføre en unødig udstilling af ansøgerne og kan desuden vanskeliggøre ansøgers muligheder for at søge anden finansiering. Dansk Skuespillerforbund tager således skarpt afstand til, at der i loven indarbejdes en forpligtelse til at offentliggøre navnene på alle ansøgere.

Kapitel 4 – udvalg
Det har i den nuværende kunststøttestruktur været et stort problem, at de enkelte fagudvalg har haft en så begrænset størrelse (eksempelvis tre medlemmer i Statens Kunstfonds Film- og Scenekunstudvalg og fem medlemmer i Statens Kunstråds Scenekunstudvalg), at de enkelte fagudvalg har været underlagt et urimeligt stort arbejdspres med det resultat, at det i visse tilfælde har været de enkelte udvalgs sekretariat, der reelt har varetaget udvalgenes arbejde.

Det er derfor meget beklageligt, at det med lovforslaget forudsættes, at de kommende legat- og projektstøtteudvalg under Statens Kunstfond bibeholder den samme størrelse, som hidtil har været tilfældet for de eksisterende udvalg under Statens Kunstfond og Statens Kunstråd.

Yderligere er det i forhold til armslængdeprincippet særdeles problematisk, at der med lovforslaget ikke foreslås en ny sekretariatsstruktur, hvor hvert udvalg får et sekretariat, der er organisatorisk uafhængigt i forhold til ministeriet i øvrigt.

Kapitel 5 – repræsentantskabet
Generelt set er det meget positivt, at det med lovforslaget forudsættes, at repræsentantskabet opretholdes. Imidlertid er det særdeles uheldigt, at det foreslås, at politikere ikke længere skal være repræsenteret i repræsentantskabet. Det vil indebære, at den meget vigtige løbende dialog mellem politikere og kunstnere hæmmes.

Yderligere er det problematisk at det foreslås, at der fremadrettet alene skal være et repræsentant-skab i stedet for som nu to. Dette i særlig grad, når det nu forudsættes, at det er repræsentantskabet, der skal træffe beslutning om, hvilke kunstnere der skal tildeles en hædersydelse. Det er ikke hensigtsmæssigt i det, de udøvende kunstnere, der ikke kan tildeles hædersydelser, skal være med til at træffe afgørelse om, hvilke skabende kunstnere, der skal tildeles en hædersydelse.

Endelig er det stærkt problematisk, at de fremtidige tildelinger af hædersydelser til filmkunstnere forudsættes at ske efter indstilling fra Det Danske Filminstitut. Denne indstillingsopgave bør og skal være en opgave for et selvstændigt legatudvalg for filmkunst under Statens Kunstfond.

Den foreslåede løsning vil såvel skabe uklarhed om kunststøttestrukturen, der ellers med lovforslaget søges forenklet, som i forhold til armslængdeprincippet, hvor det med forslaget vil være det samme udvalg, der tildeler støtte til filmprojekter, der nu også skal tage stilling til indstillinger til hædersydelser til filmkunstnere. Dette er en meget uheldig sammenblanding af arbejdsopgaver og kompetencer.

Med venlig hilsen

Katja Holm
Formand for Dansk Skuespillerforbund