Høringsvar over forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

Kulturministeriet
Pr. e-mail: kum@kum.dk
cc.: lln@kum.dk og ntv@kum.dk

 København d. 23. oktober 2015

Høring over forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

Filmex takker for muligheden for at kommentere ovennævnte lovforslag.

Lovforslaget (§ 1) lægger op til, at loven kun skal finde anvendelse på kollektive forvaltningsorganisationer, der er etableret i Danmark. Som det tillige fremgår af lovbemærkningerne giver direktivets betragtning 10 mulighed for at indføre bestemmelser, der medfører, at reglerne kan finde anvendelse over for kollektive forvaltningsorganisationer, som er aktive i Danmark, men som er etableret uden for EØS. Af konkurrencemæssige årsager og for at udelukke muligheden for, at reglerne omgås, bør denne mulighed udnyttes, således at alle kollektive forvaltningsorganisationer, der opererer i Danmark omfattes af loven/direktivet.

Det fremgår af de specielle bemærkninger til lovforslagets § 3, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i de tilfælde, hvor en rettighedshavers rettigheder forvaltes af en kollektiv forvaltningsorganisation på anden måde end ved bemyndigelse, fx som følge af en aftale- eller tvangslicens. Filmex foreslår, at der som eksempel på forvaltning på ”anden måde end ved bemyndigelse” anføres ”kollektiv overenskomst”, da visse kollektive forvaltningsorganisationer forvalter rettighedsmidler på netop denne baggrund.
Filmex finder det positivt, at lovforslaget ikke begrænser de kollektive forvaltningsorganisationers mulighed for selv at vælge organisationsstruktur, jf. § 6.

Filmex mener, at det bør overvejes at præcisere direkte i lovteksten, at aftalelicenssystemet kan opretholdes efter lovens ikrafttræden, idet systemet er helt afgørende for, at brugere kan tilbydes fornuftige løsninger, og at rettighedshaverne modtager rimelige vederlag for brugen af deres værker.
§§ 18 og 19 regulerer rettighedsforvaltning i henhold til repræsentationsaftaler. Filmex foreslår, at det i lovbemærkningerne præciseres, at det i sådanne repræsentationsaftaler kan aftales, at den modtagende organisation foretager fordeling i henhold til sin egne regler om fordeling.

Det fremgår af lovforslagets § 22, at kollektive forvaltningsorganisationer på anmodning skal give rettighedshavere og andre oplysninger om de rettigheder, de repræsenter. Det bør i den forbindelse fremgå af loven, at forvaltningsorganisationen kan opkræve rimelige gebyrer for besvarelse af sådanne anmodninger. Besvarelsen af anmodningerne vil i visse tilfælde kræve et ikke ubetydeligt arbejde, og
muligheden for at opkræve et rimeligt gebyr for dette arbejde vil betyde, at administrationsomkostningerne ikke pålægges de øvrige rettighedshavere.

Det anføres i bemærkninger til lovforslagets § 40, at den første gennemsigtighedsrapport skal udarbejdes i 2017 og vedrøre anvendelsen af vederlag opkrævet fra den 10. april 2016. Det fremgår endvidere, at rapporten bør vedrøre alle vederlag opkrævet i 2016.

Fordeling af vederlag sker i rettighedsorganisationerne på baggrund af vederlag opkrævet i hele kalenderår. Det er på den baggrund Filmex’ opfattelse, at lovforslagets krav om udarbejdelse af gennemsigtighedsrapport for 2016 i praksis indebærer en overimplementering i forhold til direktivet, for så vidt angår perioden fra 1. januar 2016 til lovens ikrafttræden. På denne baggrund foreslås det, at kravet om udarbejdelse af gensidighedsrapport først gælder for kalenderåret 2017.

Med venlig hilsen
Katja Holm
Formand for Dansk Skuespillerforbund