Bermann & Rosenbergs Rejselegat

Bermann & Rosenbergs Rejselegat støtter dygtiggørelse af danskere på rejser til udlandet, specifikt inden for forskning, sprog, kunst og kultur, eller ved almen dannelse. Vi yder støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet, hvor formålet med rejsen er uddannelse eller anden form for dygtiggørelse, inden for de nævnte områder. 

Ansøg her

Kbh-kollegier.dk studielegat

Dette legat er tiltænkt studerende på videregående uddannelse (kunstnerisk-, universitets-, efteruddannelse) og uddeles én gang om året.

Legatet kan søges af et bredt udsnit af studerende og kbh-kollegier.dk ønsker med legatet at støtte studerende der søger midler til udgifter forbundet med uddannelse eksempelvis udvekslingsophold, studieafgift, studierejse eller lignende.

Legatet uddeles til danske statsborgere der går på en videregående uddannelse.

Læs mere her.

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Dansk Rejseforsikring A/S ønsker med legatet at støtte danskere, der rejser med det primære formål at lære og tilegne sig viden. Typiske rejser er studieophold, udvekslingsophold, praktikophold, kunst- og dannelsesrejser, sprog- og forskningsrejser. Disse kan foretages af enkeltpersoner, skoler eller foreninger.

Der skal således være et konkret veldefineret formål med rejsen/opholdet for ansøgere, der vil i betragtning.

Legatet uddeles én gang om året i november måned. Første gang er i november 2019.

Ansøg her

Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. B

Fundatsformål
Til formål der fremmer samarbejdet mellem de skandinaviske nationer

Til formål, der fremmer samarbejdet mellem de skandinaviske nationer
Denne del af legatet kan søges ud fra følgende uddybende kriterier:
-fremme af formidling og kultursamarbejde mellem de skandinaviske nationer, eksempelvis via scenekunst, musik, visuel kunst, design, mad eller tværgående kunstneriske projekter
-samfunds- og kulturprojekter, hvis formål er at formidle og udvikle de skandinaviske landes kulturliv og øge kendskabet til landenes fælles historie – både i de skandinaviske lande og i resten af verden.

-En ansøgning til legatets fundatsformål 3) skal være vedlagt følgende:
-Et specificeret budget indeholdende udgiften til løn og materialer
-En projektbeskrivelse
-Oplysning om hvilket af legatets 4 formål, der søges støtte fra
-En finansieringsplan
-Oplysning om der er søgt og opnået støtte fra anden side og i bekræftende fald, hvor meget.

Ansøgningsfrist: 1. april og 1. oktober

Ansøgning kan sendes til mail KFF_Legat@kff.kk.dk eller pr. brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Byudvikling, Rådhuset, 1599  København V

Link til hjemmeside her

Kontaktoplysninger
Mail til: KFF_Legat@kff.kk.dk
Postadresse – ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V