Det Københavnske Teatersamarbejde

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere, der ansættes af et teater, som hører under Det Københavnske Teatersamarbejde.

Det Københavnske Teatersamarbejde omfatter følgende teatre: 

  • Betty Nansen Teatret 
  • Folketeatret 
  • Nørrebro Teater 
  • Østerbro Teater 

Ved ansættelse skal der udfærdiges en kontrakt, der er i overensstemmelse med den af parterne udarbejdede minimumskontrakt (bilag 2).

Minimumskontrakten har til formål at sikre, at samtlige elementer i minimumskontrakten indgår i enhver kontrakt, som de omfattede teatre indgår med skuespillere, dansere og operasangere. Teatret kan opsætte kontrakten på anden måde, herunder på eget brevpapir og i anden rækkefølge, så længe samtlige elementer i minimumskontrakten indgår. Herudover kan kontrakten tilføjes yderligere bestemmelser, der er relevante for den konkrete ansættelse.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør skalatrin 27 i det statslige lønsystem.

Normalt indplaceres den ansatte på et løntrin mellem 27 og 50. Dog kan ikke-uddannede – indtil de har optjent 1 års anciennitet - aflønnes med minimum skalatrin 2.

Se beløb nedenfor.

For beløb på andre skalatrin se under VI på lønkortet her

Tillæg i henhold til overenskomstens § 11 (personlige tillæg) og bilag 4 (tillæg for opgaven som kaptajn):
Hver portion udgør pr. måned et beløb på 1/12 af et årligt grundbeløb, som pr. 1. februar 2021 udgør 25.901,96 kr. 

Tillæg i henhold til overenskomsten § 27, stk. 2 og bilag 4 (tillæg for dansers omrokerings- og udfyldningsopgaver):
Beløbet udgør pr. 1. februar 2021 753,91 kr. pr. måned.

Tillæg er pensionsgivende, og pensionen er på 15 %.

Såfremt Folketeatret ansætter dig til turné, findes der et særligt kapitel herom i overenskomsten.

OBS: De nævnte beløb nedefor og på lønkortet er steget en smule pr. 1. april 2021, men er endnu ikke offentliggjort. Når vi er bekendt med beløbene, vil de korrekte beløb komme til at fremgå – ligesom der vil været et lønkort for april 2021.

Skuespillere

Skalatrin Månedsløn pr. februar 2021
2 18.334,08
27 27.179,42
47 37.959,17

Dansere ansættes i henhold til anciennitet efter minimumskalatrin 27-33.

Dansere

Skalatrin Månedsløn pr. februar 2021
27 27.179,42
29 27.907,92
31 28.657,50
33 29.428,08

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Dansk Skuespillerforbund har indgået aftale med teatrene om regler for brug af statister m.v.