Høringssvar om nye bekendtgørelser på Kulturministeriets uddannelsesområde

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
kum@kum.dk, ida@kum.dk

København den 23. april 2014

 

Vedr. høring over udkast til nye bekendtgørelser på Kulturministeriets uddannelsesområde (studiefremdrift)

Dansk Skuespillerforbund takker for muligheden for at fremsætte sine kommentarer til de fremsendte udkast til bekendtgørelser.

I det følgende gennemgås forbundets kommentarer, idet der henvises til de relevante bekendtgørelser og bestemmelser.

Udkast til bekendtgørelse om Statens Scenekunstskole:

Vedr. §11 stk. 4: De eksterne censorer, der beskikkes af Kulturministeriet, kan kun betragtes som ekstern, såfremt vedkommende ikke er ansat på den pågældende uddannelsesretning i det pågældende undervisningsår.

Det er Dansk Skuespillerforbunds opfattelse, at de undervisere der i forvejen er ansat på skolen, er de mest kompetente til at gennemskue aspiranternes talent og kunnen.  Det vil ikke være hensigtsmæssigt at udelukke visse lærere på denne baggrund. Det må være op til den pågældende rektor i en given situation at vurdere, om det kan skabe problemer, såfremt en ekstern censor på et senere tidspunkt skal undervise eleverne.

Vedr. §§ 34 og 35, der omhandler merit.

Det er Dansk Skuespillerforbunds opfattelse, at man skal være meget opmærksom og varsom med at optage andre elever med overført merit fra en anden videregående uddannelse, og forbundet stiller sig tvivlende over for, hvorvidt det vil kunne lade sig gøre i praksis.

Scenekunstskolerne er opbygget ud fra en holdning om, at man begynder sin uddannelse med de medstuderende, man blev optaget med, og færdiggør sit studium med dem. Man deler, på nuværende tidspunkt, 4 år sammen, og følger et nøje tilrettelagt uddannelsesforløb baseret stort set udelukkende på praktiske forløb. Derfor vil det være særdeles uhensigtsmæssigt, hvis der kan optages elever fra andre uddannelser. Derfor ønsker Dansk Skuespillerforbund at understrege, at det er af afgørende betydning, at skolerne har mulighed for suverænt at bedømme, hvorvidt en elev med anden merit kan optages.

Udkast til bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

Vedr. § 5  stk. 3: En censor betragtes kun som ekstern, såfremt vedkommende ikke, eller kun kortvarigt er ansat på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

Det er Dansk Skuespillerforbunds opfattelse, at de undervisere der i forvejen er på skolen, er de mest kompetente til at vurdere aspiranternes talent og kunnen.  Det vil ikke være hensigtsmæssigt at udelukke visse lærere på den baggrund, at de underviser på skolen. Der er endvidere 4 årgange, så en lærer kan sagtens undervise på én årgang i løbet af et år. Det skal være praktikere, der vurderer ansøgerne, og ikke teoretikere.

Vedr. §§16 og 17, der omhandler merit.

Det er Dansk Skuespillerforbunds opfattelse, at man skal være meget opmærksom og varsom med at optage andre elever med overført merit fra en anden videregående uddannelse, og forbundet stiller sig tvivlende over for, hvorvidt det vil kunne lade sig gøre i praksis.

Scenekunstskolerne er opbygget ud fra en holdning om, at man begynder sin uddannelse med de medstuderende, man blev optaget med, og færdiggør sit studium med dem. Man deler, på nuværende tidspunkt, 4 år sammen, og følger et nøje tilrettelagt uddannelsesforløb baseret stort set udelukkende på praktiske forløb. Derfor vil det være særdeles uhensigtsmæssigt, hvis der kan optages elever fra andre uddannelser.

Afslutningsvist ønsker Dansk Skuespillerforbund at rette opmærksomheden på, at det på længere sigt, vil være hensigtsmæssigt, at der sidder en repræsentant fra Dansk Skuespillerforbund i et uddannelsesråd på de respektive scenekunstskoler, idet forbundet repræsenterer det kunstneriske arbejdsmarked og kender til strømningerne der.

Yderligere påpeges det endnu engang, at de enkelte skoler, hvad fremtiden end må bringe, bør have udstrakt selvstyre og suverænitet.

Med venlig hilsen

Katja Holm
Formand for Dansk Skuespillerforbund