Høringssvar vedr. bekendtgørelse om uddannelse ved og styrelse af Den Danske Scenekunstskole

Kulturministeriet
maj@kum.dk

København d. 13. marts 2015

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om styrelse af Den Danske Scenekunstskole og bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Dansk Skuespillerforbund takker for muligheden for at kommentere de to ovennævnte udkast til bekendtgørelser.

I forhold til bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole har forbundet følgende kommentarer:

Overordnet set er det afgørende, at de ændrede rammer for uddannelserne på Den Danske Scenekunstskole ikke medfører en øget teoretisering og akademisering af scenekunstuddannelserne på bekostning af det praktiske og kunstneriske indhold. Det er således afgørende for forbundet, at der ved optagelse af nye studerende på uddannelserne udelukkende tages udgangspunkt i ansøgernes talent og kunstneriske potentiale, og at der fx ikke lægges vægt på, om ansøgerne har taget en gymnasial uddannelse eller ej. Tilsvarende bør der ved de løbende evalueringer tages udgangspunkt i de studerendes praktiske og kunstneriske kvalifikationer og resultater – ikke de boglige. 

Forbundet har endvidere følgende kommentarer til bekendtgørelsens konkrete bestemmelser:

§ 4, stk. 1: Se ovenstående vedr. formuleringen ’talent og evner’.

§ 4, stk. 2: Forbundet henstiller til, at der indgår en repræsentant fra aftagerpanelet i optagelsesudvalget. 

§ 4, stk. 5: Ved beskikkelse af censorer bør der lægges vægt på aktuel, praktisk erfaring på det pågældende område.

§ 10, stk. 2 og 3: Forbundet ser positivt på det forhold, at der kan indgå praktikperioder i uddannelsen. Forbundet indgår meget gerne i en dialog med de enkelte skoler om planlægningen af praktikperioderne. Det er fx vigtigt, at praktikperioderne ikke placeres for tidligt i uddannelsesforløbet, og at de relevante interessenter inddrages i tilrettelæggelsen af indholdet. Endeligt er det afgørende, at løn og øvrige arbejdsvilkår aftales med de relevante forbund.

§ 12, stk. 1-3: Som anført under de generelle bemærkninger, er det vigtigt, at der ikke sker en øget teoretisering og akademisering af uddannelserne. Tværtimod er det vigtigt, at de løbende bedømmelser af de studerende tager udgangspunkt i deres praktiske og kunstneriske kvalifikationer og resultater, og at de boglige kvalifikationer kun tillægges meget begrænset betydning. 

I forhold til bekendtgørelse om styrelse af Den Danske Scenekunstskole har forbundet følgende kommentarer:

Det er centralt for forbundet, at de enkelte skoler i videst muligt omfang får frie kunstneriske og læringsfaglige muligheder. Det er forbundets oplevelse, at de eksisterende skoler hidtil har haft et godt samarbejde, og at den indbyrdes forskellighed har været en styrke. Det er vigtigt for forbundet, at den kunstneriske diversitet ikke påvirkes negativt af de strukturelle ændringer.

Det er endvidere vigtigt, at den ændrede ledelsesmæssige struktur ikke medfører en reduktion af de midler, de enkelte skoler har til rådighed. De økonomiske rammer for de enkelte uddannelser bør således ikke beskæres som følge af implementeringen af den nye ledelsesstruktur.

Forbundet har endvidere følgende kommentarer til bekendtgørelsens konkrete bestemmelser:

§ 2, stk. 7-8: Forbundet ser positivt på muligheden for kunstnerisk diversitet.

§ 3: Forbundet henstiller til, at såvel nyansættelse som forlængelse af en rektors ansættelse sker efter udtalelse fra et sagkyndigt udvalg.

§§ 6 og 9: Forbundet henstiller til, at der indgår 2 repræsentanter fra aftagerpanelet (1 fra en faglig organisation og 1 fra en arbejdsgiversammenslutning) i henholdsvis skolerådet og institutionernes studienævn.

§ 6, stk. 5 og § 9, stk. 3: De studerende, der indgår i skolerådet eller et studienævn, skal sikres kompensation for eventuelle udgifter samt rimelig studietid til at varetage opgaven. De studerende skal endvidere sikres mod, at deres aktiviteter i skolerådet eller et studienævn påvirker bedømmelsen af deres præstationer eller kan danne grundlag for en bortvisning.

Afslutningsvist bemærkes det, at Dansk Skuespillerforbund antager, at BEK nr. 1243 af 11/12/2009 om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner også vil komme til at omfatte Den Danske Scenekunstskole. I den forbindelse vil forbundet gerne henlede opmærksomheden på, at det politiske udgangspunkt for udredningen om scenekunstuddannelserne i Danmark bl.a. var et ønske om, at undervisningsinstitutionerne løbende skal tilpasse sig de ændrede forhold på arbejdsmarkedet og forsøge at bringe kunstneriske kompetencer i spil i nye erhvervssammenhænge. På den baggrund finder forbundet det naturligt, at såvel de faglige organisationer som arbejdsgiversammen-slutningerne inddrages i udpegningen af medlemmerne til aftagerpanelet.

Såfremt Kulturministeriet ønsker en uddybning af ovenstående, stiller jeg mig naturligvis gerne til disposition.


Venlig hilsen

Katja Holm