Høringssvar fra Dansk Skuespillerforbund vedrørende forslag til lov om ændring af Teaterloven.

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Frederiksberg, d. 2. december 2011 

Høringssvar fra Dansk Skuespillerforbund vedrørende forslag til lov om ændring af Teaterloven.

Dansk Skuespillerforbund anerkender det politiske ønske om, med dette lovforslag, at gøre strukturen for scenekunst mere enkel. 

Dansk Skuespillerforbund mener dog i den forbindelse, at det er af stor betydning at det anerkendes, at vilkårene for scenekunst er yderst forskelligartede, og derfor ikke nødvendigvis med fordel kan lægges ind under den samme ramme. Det skal i denne sammenhæng også nævnes, at det er vanskeligt at vurdere konsekvenserne af dette lovforslag uden at der samtidig tages stilling til den nuværende billettilskudsordning. 

Samtidig lægges der med lovforslaget op til flere ”fleksible” muligheder, hvoraf langt fra alle vil have en positiv effekt.

Grundlæggende er Dansk Skuespillerforbunds synspunkt, at der med dette lovforslag lægges op til at et samlet scenekunstområde har muligheder for bevillinger mange steder fra, men uden reel sikring af nogen områder.

Dette kan naturligvis anskues positivt, men dette kan også resultere i, at der ganske enkelt bliver mere kamp om de begrænsede midler.

Derfor er det naturligvis en forudsætning, at hvis man ønsker udvikling på scenekunstområdet skal der investeres yderligere midler fra Statens side, så at udvikling og tradition kan gå hånd i hånd. Udvikling fordrer i allerhøjeste grad også stabilitet og ro på et bevillingsområde og først og fremmest investering for at blive en succes. Dette er ikke blot gjort med større fleksibilitet. 

Dansk Skuespillerforbund finder det uhensigtsmæssigt at:

§ 5 ændres. På denne måde bliver Landsdelscenerne fremtidige status uklar. Deres bevillinger kan blive ændret hvis et andet teater/institution også skal have del i disse midler. Når Landsdelscenerne er nævnt med navns nævnelse i lovgivningen giver det dem sikkerhed for at de ikke, pga. at et andet nytilkommet teater også skal have tilskud, kan blive væsentligt reduceret i tilskud. 

Dansk Skuespillerforbund anerkender behovet for at også andre institutioner kan modtage tilskud, og finder også dette hensigtsmæssigt. Men dette må ikke indebære, at tilskuddet til Landsdelssce-nerne reduceres. 

§14b: puljen til udvikling og nytænkning bortfalder. Det er uhensigtsmæssigt, at det ikke fremgår med al tydelighed at netop nytænkning samt udvikling sættes højt. 

§18. stk. 1: Dansk Skuespillerforbund finder det dybt problematisk at Statens Kunstråd nu vil kunne yde støtte til alle teatre. Ikke fordi alle teatre eller institutioner kan have brug for udvikling eller ekstra bevillinger, men fordi netop disse midler er målrettet projekter, samt mindre teatre. Der er en overhængende fare for at med ændringen af § 5 og § 18 vil blandt andet Landsdelscenerne være nødsaget til at søge ekstra tilskud, til skade for de små og mellemstore teatre, og dette vil udhule midlerne. Hvis dette skal have nogen gang på jord, i udviklingens forkromede navn, skal bevillingen forhøjes med mere end 100 procent til Statens Kunstråds scenekunstudvalg.

Yderligere har Dansk Skuespillerforbund følgende kommentarer:

Egnsteaterkonsulentordningen bortfalder. 

Med forslaget i lovforslaget om at den nuværende egnsteaterkonsulentordning skal bortfalde ophører Statens Kunstråds muligheder for kvalitativt at vurdere et egnsteater. Med andre ord bliver egnsteatrene et rent regionalt anliggende. Dette er en fatal løsning. Der skal naturligvis fortløbende ske en kvalitativ vurdering af de enkelte egnsteatre af Statens Kunstråds scenekunstudvalg.

Bortfaldet af en kvalitativ vurdering vil kunne indebære, at der fremadrettet pr. automatik vil kunne gives tilskud til egnsteatre, der ikke er velfungerende, og som ikke leverer en tilstrækkelig høj kunstnerisk kvalitet. Dette vil være til gene for ikke blot scenekunsten, men vil også i værste fald kunne indebære, at tilskuddet til de velfungerende egnsteatre vil blive reduceret – eksempelvis hvis der oprettes nye egnsteatre, hvis kvalitative niveau er for lavt.

Yderligere mener Dansk Skuespillerforbund fortsat, at rammebevillingen for egnsteatre helt skal bortfalde og den tidligere 50 pct.s refusionsordning genindføres. Den nuværende rammebevillings-ordning skaber unødig økonomisk utryghed i kommunerne og på egnsteatrene. 

I udkastene til bekendtgørelser for de små storbyteatre samt egnsteatrene er Statens Kunstråd blevet udskiftet op til flere steder med ”Kunststyrelsen”. Dette finder Dansk Skuespillerforbund dybt problematisk. Det er altafgørende for kunstnerisk udvikling at suveræniteten bevares hos Statens Kunstråd og i fagudvalgene og ikke i Kunststyrelsen. 

De kvalitative vurderinger, også hvad angår egnsteatre, små storbyteatre og uddeling af midler, må og skal naturligvis bevares i Statens Kunstråds Scenekunstudvalg.

Med venlig hilsen 

Katja Holm
Formand for Dansk Skuespillerforbund