Høringssvar vedr. lov om ændring af ophavsretsloven

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Att. Nicky Valbjørn Trebbien
kum@kum.dk, ntv@kum.dk, sem@kum.dk

København den 11.. november 2013

 

Vedr. forslag til lov om ændring af lov om ophavsret: Høringssvar fra Dansk Skuespillerforbund

Dansk Skuespillerforbund takker for lejligheden til at fremkomme med følgende bemærkninger om det fremsendte udkast til ændring af ophavsretsloven.

For så vidt angår implementeringen af EU-direktiv 2012/28/EU om forældreløse værker kan vi konstatere, at forslaget i det store og hele ændrer ophavsretsloven i det omfang, som er nødvendigt på baggrund af direktivet. Det forekommer os dog, at bemærkningerne i højere grad kunne betone, at de vanskeligheder med tilgængeliggørelse af kulturarven, som er årsagen til direktivets fremkomst, i Danmark i alt væsentligt allerede løses gennem anvendelse af såvel den generelle som de specifikke aftalelicenser i den eksisterende danske ophavsretslov.

Det forekommer derfor rimeligt, at man i bemærkningerne betoner, at den i forslaget omhandlede omhyggelige søgning, som er forudsætningen for at kunne registrere et værk som forældreløst, generelt er særdeles omkostningsfyldt, og at det på dansk grund vil være at foretrække at benytte lovens aftalelicensbestemmelser.

For så vidt angår den omhyggelige søgning forventer vi, at den i § 75 i, stk. 7 nævnte bekendtgørelse eller anden fastsættelse af regler, vil indeholde de detaljerede krav til søgningens omfang og karakter, og vi håber at få lejlighed til også at udtale os om dette på et senere tidspunkt. Ikke desto mindre kunne man med rimelighed markere i lovbemærkningerne, at danske rettighedsorganisationer, herunder faglige organisationer, som har kendskab til rettighedshaverne, skal konsulteres som en del af søgningen. Vi vil i øvrigt anbefale, at de institutioner, som foretager omhyggelig søgning, forpligtes til at offentliggøre, at en sådan proces er i gang, f.eks. på institutionens hjemmeside.

Endelig skal det bemærkes, at udtrykket i § 75 l, stk. 2 ”rimelig kompensation” bør ændres til ”rimeligt vederlag”. Dette ønske har løbende været fremført i forhandlingerne om direktivet med det formål at understrege, at der ikke fra institutionernes side bør være et økonomisk incitament til at foretrække, at et værk har status som forældreløst (med efterfølgende ændret status) fremfor at søge rettighederne klareret. Brug af udtrykket ”rimeligt vederlag” vil i øvrigt være i overensstemmelse med tidligere praksis ved implementering af direktiver i dansk lov, jfr. således ophavsretslovens § 39 m.m.

For så vidt angår forslaget om ændring af lovens § 35 om videretransmission af radio- og tv-udsendelser, skal forbundet hilse denne modernisering af loven velkommen, idet den vil fremme muligheden for en smidig og effektiv klarering af rettigheder i forhold til de tjenester, som er en naturlig del af distributionen af radio og tv via tredjemand.

Med venlig hilsen

Anna-Katrine Olsen
Sekretariatschef