Vedrørende høring over forslag til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Kulturministeriet
krn@kum.dk
emne: sagsnr. 2014-009288k

København den 18. august 2014

 

       
Vedrørende høring over forslag til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Dansk Skuespillerforbund takker for muligheden for at kommentere ovennævnte lovforslag. Forbundet noterer med glæde, at der såvel i selve lovteksten som i bemærkningerne er lagt vægt på, at overgangen til en bachelor- og kandidatstruktur ikke vil medføre en teoretisering og akademisering af scenekunstuddannelserne på bekostning af deres praktiske og kunstneriske elementer. Dette er og har været et helt centralt ønske fra forbundets side.

Som konsekvens af det fremlagte lovforslag samles lovgivningen om de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Forbundet finder, at det er meget positivt, at scenekunstuddannelserne således entydigt er underlagt Kulturministeriet, da skolerne er en del af dansk kunst- og kulturliv og typisk har tæt tilknytning til kulturinstitutionerne. Det er forbundets opfattelse, at der er tale om specialist- og eliteuddannelser, der naturligt hører under Kulturministeriet, som har den fornødne viden til at kunne vurdere og følge uddannelserne tæt. Forbundet har endvidere med glæde noteret, at de eksisterende undervisningssteder alle videreføres i den nye struktur.

Det fremgår af forslaget, at der skal udpeges en fælles rektor for alle scenekunstuddannelserne, som således samles under én ’hat’. Det er forbundets oplevelse, at de eksisterende skoler hidtil har haft et godt samarbejde, og at den indbyrdes forskellighed har været en styrke. Det er en god ide at fremelske et øget samarbejde mellem skolerne, men det bør ske på andre måder. Det er magtpåliggende for forbundet, at de enkelte skoler i videst muligt omfang får frie kunstneriske og læringsfaglige muligheder.

Forbundet ser naturligvis positivt på ministeriets ønske om at fastlægge nærmere regler, som sikrer de lokale ledere på de enkelte uddannelsessteder faglig og organisatorisk indflydelse til at udvikle den lokale afdeling mest hensigtsmæssigt. Problemet med det fremlagte forslag er imidlertid, at denne frihed alene gives inden for rammerne af den samlede institution, og skolerne risikerer således at bliver pålagt snærende bånd i form af fx fastlåste profiler. Forbundet ser derfor den fælles rektor som et uhensigtsmæssigt og unødvendigt ekstra ledelseslag.

Det er forbundets opfattelse, at hver af de eksisterende uddannelsesinstitutioner bør have egen rektor og egen bestyrelse. Såfremt det fastholdes, at alle uddannelserne på scenekunstområdet skal slås sammen under en fælles ledelse, er det forbundets opfattelse, at det bør medføre en tilførsel af midler. En fastholdelse af den økonomiske ramme som foreslået vil reel set - med indførelsen af en fælles rektor - medføre en reduktion af de midler de enkelte skoler har til rådighed.
Det politiske udgangspunkt for udredningen om scenekunstuddannelserne i Danmark var bl.a. et ønske om, at undervisningsinstitutionerne løbende skal tilpasse sig de ændrede forhold på arbejdsmarkedet og forsøge at bringe kunstneriske kompetencer i spil i nye erhvervssammenhænge. Forbundet er enig i betragtningen, og er således positivt indstillet over for forslaget om oprettelse af aftagerpaneler knyttet til de enkelte uddannelsesinstitutioner og opfordrer i den forbindelse ministeren til at forpligte skolerne til at oprette sådanne. Forbundet finder dog også, at såvel de faglige organisationer som arbejdsgiversammenslutningerne bør inddrages i udpegningen af medlemmerne i aftagerpanelerne samt sikres plads i skolernes bestyrelser.

I lovforslagets § 10 bemyndiges ministeren til at fastsætte regler på en række områder. Dansk Skuespillerforbund forventer at blive inddraget i udarbejdelsen af disse regler og vil i den forbindelse bl.a. lægge vægt på, at optagelse på scenekunstuddannelserne fortsat skal ske på baggrund af en praktisk optagelsesprøve og ikke under forudsætning af gymnasial uddannelse, samt at uddannelseselementerne og eksamen fortsat skal være henholdsvis praktiske/kunstneriske og i form af en forestilling. Endeligt går forbundet ud fra, at kunstnere, der er uddannet før overgangen til den nye bachelor- og kandidatstruktur, kan få en bekræftelse fra ministeriet på, at deres uddannelse svarer til den nye bachelor-grad.

Katja Holm
Formand for Dansk Skuespillerforbund